020-29 90 00
– Din helhetsleveratör inom brand och säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

SBA innebär att ta ansvar för brandskyddsarbetet i den egna organisationen. Helt enkelt göra allt som går för att förhindra att det börjar brinna. Systematiskt brandskyddsarbete är en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Ansvarsroller defineras och människorna i verksamheten får utbildning och information i brandskyddsfrågor. En organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten.

Från den 1 Januari 2004 gäller Lagen om skydd mot olyckor. Enligt lagen ligger nu ansvaret hos både nyttjanderättshavare och fastighetsägare att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Fördelar med SBA:

 • Samordande kontroller
 • Höjd riskmedvetenhet
 • Driftsäkerhet
 • Högre kvalitet
 • Konkurrensfördelar
 • Bättre kontakter med räddningstjänst och försäkringsbolag

Följande punkter ingår normalt i SBA-dokumentationen: 

 • Brandskyddspolicy
 • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
 • Brandskyddsorganisation
 • Utbildningsplaner
 • Brandskyddsregler
 • Rutiner och åtgärder vid brand
 • Brandskyddsbeskrivningar
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Kontrollsystem
 • Uppföljningssrutiner

Produktblad

pdfSBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

pdfRDMS - Webbaserat dokumentsystem

gasell2014medlem2015.
På Brandexperten hittar du ett komplett sortiment av produkter och tjänster för effektivt brandskydd och högsta möjliga säkerhet. Vi hjälper dig uppfylla normer och lagkrav genom brandbesiktning, brandskyddsdokumentation och systematiskt brandskyddsarbete.