Skip to main content
Excerpt : 020 - 29 90 00

Den väsentligaste uppgiften i arbetsmiljöarbetet är att skapa arbetsplatser där ingen blir skadad av arbetet Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Vägen dit går till stor del genom ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.


Grundutbildning Arbetsmiljö (BAM utbildning)

Utbildning i arbetsmiljöarbete riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Syftet med utbildningen är att ge kompetensutveckling för personer som leder personal. Med enkla verktyg få samverkan på arbetsplatsen att fungera, när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöfrågor.

pdfFaktablad - Utbildning i Arbetsmiljö


Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation)

Syftet med "SAMBA"-dokumentationen är att ge en heltäckande lösning kring arbetsmiljö och brandskyddsarbete. Med enkla och tydliga mallar hjälper vi till att skapa struktur i organisationen kring frågor som berör arbetsmiljö, brand, första hjälpen och krishantering.

pdfFaktablad - ”SAMBA”-dokumentationen


Grundutbildning för företagets krisgrupp

Utbildningen riktar sig till förtagets krisgrupp. För kriser på arbetsplatser finns regler om krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

  • Hur har vi tänkt när det oförutsedda inträffar.
  • Vad gör vi Före – Under – Efter ett nödläge.
  • Hur kan vi förebereda oss? Vem gör vad? Hur hanterar vi krisreaktioner?

pdfFaktablad - Utbildning Krishantering


Utrymningsledarutbildning

Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.

pdfFaktablad - Utbildning Utrymningsledare


Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara. Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har  erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

pdfFaktablad - Utrymningsövning