Skip to main content
Excerpt : 020 - 29 90 00

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ta ansvar för brandskyddsarbetet i den egna organisationen. Helt enkelt göra allt som går för att förhindra att det börjar brinna. Systematiskt brandskyddsarbete är en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Ansvarsroller defineras och människorna i verksamheten får utbildning och information i brandskyddsfrågor. En organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten.

pdfSBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

pdfRDMS - Webbaserat dokumentsystem


Brandkonsult och brandingenjör

Brandexpertens brandkonsulter - Vi verkar inom brandteknisk projektering, rådgivning och dokumentation. Inom dessa område arbetar vi med allt från idéskisser, riskanalyser i planprocessen samt bygg- och relationshandlingar. Våra kunder är ofta brandingenjörer som arbetar med brandsäkerhet inom flera områden. I brandkonsultens arbetsuppgifter ingår tillämpning av relevanta myndighetskrav avseende brand.


Brandskyddsbesiktning

Vi utför alla typer av besiktningsuppdrag i form av normbesiktningar; revision - leveransbesiktningar och entreprenadsbesiktningar för att ta reda på om brandskyddet uppfyller de normer och krav som ställs på er verksamhet. Besiktningen genomförs och dokumenteras så att vi tillsammans kan gå igenom del för del av protokollet efteråt.

Besiktningsprotokollet kan användas för att upprätta en handlingsplan för brandskyddet och dess strategi.


Brandskyddsinventering

Med en brandskyddsinventering får du svart på vitt hur bra skyddet är och förslag till förbättringsåtgärder.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara att anskaffa utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara regler, utbildning och information.


Brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation & sakkunnigintyg

Vi på Brandexperten kan hjälpa er med brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation och brandbesiktning i samband med ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler och byggnader.

Brandingenjören arbetar med brandsäkerhet inom flera områden. Arbetet kan både handla om att förhindra brand genom förebyggande insatser, men kan också innebära arbete som högst ansvarig räddningsledare under räddningsinsatser samt brandskyddsdokumentation (sakkunnigintyg).

Ett sakkunnigintyg, som kallas för brandskyddsdokumentation eller slutbevis, är något som är otroligt viktigt att såväl arbeta med som ha tillgång till i byggnaden när projektet är klart för användning. Brandskyddsdokumentationen ska alltid tas fram vid nybyggnation eller ändring av byggnad som påverkar brandskyddet.


Brandexperten är en helhetsleverantör inom brand och säkerhet. Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss på 020-29 90 00