Skip to main content

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete skall inte vara krångligt!

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljöarbetet på företaget bedrivs systematiskt. Vi hjälper er med att skapa dom rätta förutsättningarna. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska inte vara krångligt.

Med vårt helhetskoncept – dokumentation och kompetensutveckling – hjälper vi er att utveckla handlingsberedskapen på företaget. Genom Systematiskt arbetsmiljöarbete lever ni upp till de lagar förordningar som finns.

Dokumentationen för det Systematiskta arbetsmiljöarbete

Vi har skapat ett verktyg, SAMBA, som på ett mycket överskådligt sätt beskriver den dokumentation som skall finnas på företaget. Dokumentationen för det Systematiskta arbetsmiljöarbete täcker kraven för att Ni skall leva upp till arbeta systematiskt med.

All dokumentation, mallar och checklistor, levereras i form av Word och Excelfiler, vilket innebär att innehållet lätt kan anpassas till Ert företag.

Den unika dispositionen, i vår malldokumentation, gör det mycket lätt att återkoppla till kraven i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

I denna författningssamling (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete) klargörs vilka krav som finns på arbetsgivaren och vilka delar som skall ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Tillämpningsområde
 • Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner
 • Uppgiftsfördelning och kunskaper
 • Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
 • Företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp

Rätt utfört är Systematiskt arbetsmiljöarbete enkelt!

Gemensamt tar vi oss igenom de olika dokumentationsmallarna och dessa anpassas utifrån era risker och ert behov.

 • Vilken arbetsmiljöpolicy skall finnas på företaget?
 • Hur bygger ni upp medverkan?
 • Vilka rutiner måste finnas?
 • Hur skall uppgifter fördelas?
 • Vilka kunskaper behöver ni?
 • Hur riskhanterar ni?
 • Hur arbetar ni med tillbud?
 • Hur åtgärdas brister?
 • Hur följer ni upp arbetet?
 • Massor med checklistor


Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd. Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss - 020-29 90 00

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!