Skip to main content

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Den unika dispositionen, i vår malldokumentation, gör det mycket lätt att återkoppla till kraven i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. I denna författningssamling (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete) klargörs vilka krav som finns på arbetsgivaren och vilka delar som skall ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Tillämpningsområde
 • Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner
 • Uppgiftsfördelning och kunskaper
 • Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
 • Företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp

All dokumentation, mallar och checklistor, levereras i form av Word och Excelfiler, vilket innebär att innehållet lätt kan anpassas till Ert företag.

Gemensamt tar vi oss igenom de olika dokumentationsmallarna och dessa anpassas utifrån era risker och ert behov.

 • Vilken arbetsmiljöpolicy skall finnas på företaget?
 • Hur bygger ni upp medverkan?
 • Vilka rutiner måste finnas?
 • Hur skall uppgifter fördelas?
 • Vilka kunskaper behöver ni?
 • Hur riskhanterar ni?
 • Hur arbetar ni med tillbud?
 • Hur åtgärdas brister?
 • Hur följer ni upp arbetet?
 • Massor med checklistor...

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!

Web SAMBA
Web SAMBA Brandexperten har idag en webbaserad lösning (Web SBA) för det systematiska brandskyddsarbetet som vi kan erbjuda våra kunder Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbet...
Krisstödsarbetet (KRISPLAN)
Krisstödsarbetet (KRISPLAN) En god krisberedskap kräver planering ” innan det händer”. I SAMBA har vi integrerat tydliga och stödjande dokument och checklistor för detta viktiga område. ...
SBA utbildning
SBA utbildning Systematiskt brandskyddsarbete är en utbildning för dig som vill veta mer om hur du som brandskyddsansvarig på ert företag skall organisera och dokumentera ert brandskyddsa...
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) Den unika dispositionen, i vår malldokumentation, gör det mycket lätt att återkoppla till kraven i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. I denna ...