Skip to main content

SBA utbildning

Systematiskt brandskyddsarbete är en utbildning för dig som vill veta mer om hur du som brandskyddsansvarig på ert företag skall organisera och dokumentera ert brandskyddsarbete. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) skall alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en utsedd brandskyddsanvarig. Genom våra SBA utbildningar får du information om det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kopplat till ert företag samt vad detta innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor.


Brandskyddsansvarig utbildning

Vår SBA utbildning är en brandskyddsutbildning som ger deltagaren kunskap om hur man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Ett gott brandskydd innebär ett skydd för er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget och behöver genomgå relevant utbildning för att vara behöriga att utföra och följa upp brandfarligt arbete.

När det gäller kurser och utbildningar inom brandskydd så vet vi av erfarenhet hur viktigt det är med skräddarsydda och flexibla lösningar som utgår från er verksamhets specifika behov. Vi kan erbjuda SBA kurs i Stockholm, Göteborg, Linköping alternativt i er egna verksamhet i den miljö ni ska utöva brandskyddskunskaperna i. Detta är ett kostnadseffektivt sätt då det innebär färre avbrott av er arbetstid.

Innehåll

I SFS 2003:778 - Systematiskt brandskyddsarbete - ingår följande huvudrubriker:

 • Inledande bestämmelser
 • Enskildas skyldigheter
 • Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
 • Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar
 • Skyldigheter vid farlig verksamhet
 • Kommunens skyldighet
 • Statens skyldigheter

I det Systematiska Brandskyddsarbetet kan vi hjälpa er med:

 • Brandskyddspolicyn
 • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
 • Brandskyddsorganisation
 • Utbildningsplan
 • Rutiner och åtgärder vid brand
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Drift- och underhållsplaner
 • Årlig kontroll – SBA
 • Utrymningsplaner
 • Serviceunderlag
 • Checklistor...

Givetvis anpassas alla mallar och checklistor för det Systematiskt brandskyddsarbetet utifrån era risker och behov.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till brandskyddsansvariga på ert företag och till de personer som ska bedriva SBA-arbete samt till brandskyddskontrollanter som ska genomföra brandskyddskontroller.

Utbildningens längd

4h

SBA utbildning distans

Vi erbjuder även SBA utbildning på distans. Kontakta oss så berättar vi mer.

Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd.

Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss 020-29 90 00   Kontakta oss, vi finns över hela landet!

Web SAMBA
Web SAMBA Brandexperten har idag en webbaserad lösning (Web SBA) för det systematiska brandskyddsarbetet som vi kan erbjuda våra kunder Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbet...
Krisstödsarbetet (KRISPLAN)
Krisstödsarbetet (KRISPLAN) En god krisberedskap kräver planering ” innan det händer”. I SAMBA har vi integrerat tydliga och stödjande dokument och checklistor för detta viktiga område. ...
SBA utbildning
SBA utbildning Systematiskt brandskyddsarbete är en utbildning för dig som vill veta mer om hur du som brandskyddsansvarig på ert företag skall organisera och dokumentera ert brandskyddsa...
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) Den unika dispositionen, i vår malldokumentation, gör det mycket lätt att återkoppla till kraven i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. I denna ...