Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Den unika dispositionen, i vår malldokumentation, gör det mycket lätt att återkoppla till kraven i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. I denna författningssamling (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete) klargörs vilka krav som finns på arbetsgivaren och vilka delar som skall ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Tillämpningsområde
 • Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner
 • Uppgiftsfördelning och kunskaper
 • Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
 • Företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp

Gemensamt tar vi oss igenom de olika dokumentationsmallarna och dessa anpassas utifrån era risker och ert behov.

 • Vilken arbetsmiljöpolicy skall finnas på företaget?
 • Hur bygger ni upp medverkan?
 • Vilka rutiner måste finnas?
 • Hur skall uppgifter fördelas?
 • Vilka kunskaper behöver ni?
 • Hur riskhanterar ni?
 • Hur arbetar ni med tillbud?
 • Hur åtgärdas brister?
 • Hur följer ni upp arbetet?
 • Massor med checklistor...

All dokumentation, mallar och checklistor, levereras i form av Word och Excelfiler, vilket innebär att innehållet lätt kan anpassas till Ert företag.