Krisstödsarbetet (KRISPLAN)

En god krisberedskap kräver planering ” innan det händer”. I SAMBA har vi integrerat tydliga och stödjande dokument och checklistor för detta viktiga område. Med stöd och i enlighet med AFS 1999:7 ska Första Hjälpen och krisstöd upptas i sin egen krisplan.

krisplan - pärm

För att på ett effektivt sätt och med ett gott omhändertagande lösa en krissituation, skall det finnas en god planering och tydliga rutiner. Dessa rutiner skall beskriva vad som skall göras och vem som har vilket ansvar. Det kan röra sig om att:

 • Ta sig an skadade eller drabbade
 • Alarmera ambulans och polis
 • Ge första hjälpen
 • Följa med till sjukhus eller hem
 • Ta hand om dem som varit vittne till eller nära händelsen
 • Ta kontakt med och hålla kontakt med anhöriga
 • Informera arbetskamrater
 • Informera kunder och leverantörer
 • Fatta beslut om ”specialinsatser"
 • Samla arbetstagarna
 • Ta sig an eventuella kontakter med massmedia

All dokumentation levereras i form av Word och Excelfiler, vilket innebär att innehållet lätt kan anpassas till ert företag. Självklart kan vi leverera SAM, SBA eller KRISPLAN var för sig.

I vårt samarbete tittar vi på ert behov av:

 • Organisatoriska dokument
 • Kompetensutveckling
 • Utrustning

Med vår hjälp får ni:

 • En anpassad plan för ert Systematiska Arbetsmiljö, Brandskyddsarbete och Krishantering
 • En säkrare arbetsmiljö
 • Tryggare personal