Våra tjänster inom Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man tar ett stort ansvar för sitt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ta ansvar för brandskyddsarbetet i den egna organisationen. Helt enkelt göra allt som går för att förhindra att det börjar brinna. Systematiskt brandskyddsarbete är en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Ansvarsroller defineras och människorna i verksamheten får utbildning och information i brandskyddsfrågor.

En organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten.

Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll/Nulägesanalys

Våra certifierade brandkonsulter och brandingenjörer säkerställer att ni får rätt hjälp i ert brandskyddsarbete. I arbetsuppgifterna ingår tillämpning av relevanta myndighetskrav avseende brand. Vår kund är oftast en fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare eller utifrån arbetsgivarrollen.

Brandtekniskt yttrande

Vi utför alla typer av besiktningsuppdrag i form av normbesiktningar; revision - leveransbesiktningar och entreprenadsbesiktningar för att ta reda på om brandskyddet uppfyller de normer och krav som ställs på er verksamhet.

Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg

När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna. Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument skall till kommunen innan slutbesked kan erhållas.

 

Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten

En nulägesanalys innebär att Brandexperten genomför en kartläggning av hur er beredskap, inför eventuellt en brand eller olycka, ser ut. Vi besöker ert företag och med ett ritningsunderlag dokumenterar och samtidigt ställer vi frågor om hur ni arbetar systematiskt med ert brandskyddsarbete.

Vid konsultuppdraget kontrollerar vi också vilken beredskap ni har för eventuella olyckor och sjukdomsfall. Vid vårt besök belyser vi även ert systematiska arbetsmiljöarbete.

SBA – Avtal

Vid vårt årliga servicebesök genomför vi också en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymningsvägarna, tillgänglighet i och till utrymningsfunktion och årlig uppföljning av ert SBA. Enligt Svensk Standard SS3656 skall underhåll och service av brandsläckare ske årligen.

Kontakta Brandexperten för ett heltäckande brandskydd

Ring: 020-29 90 00

Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen

Brandsäkerhet och arbetsmiljö direkt i telefonen, vi hjälper dig med SBA kontroll.

I vårt unika web-verktyg finns allt du behöver för att skapa en trygg och säker arbetsplats. En heltäckande trygghetslösning laddad med hur man systematiskt arbetar med Arbetsmiljöarbete, Brandskydd och Första Hjälpen som du enkelt bär med dig. Där kan du samla skyddsronder, serviceronder, egenkontroller protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv och allt annat som behövs för att uppfylla lagkrav och dina anställdas behov av trygghet. Glöm dammiga pärmar och pappershögar.

Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ni metodiskt går igenom företagets brandskydd, ser till att det fungerar samt att alla i organisationen har den kunskap och material som är nödvändig för att ni ska kunna undvika en brand. Du väljer själv tillvägagångssätt men det allra enklaste är att ta hjälp av ett digitaliserat verktyg.

Brandexpertens Web SBA är ett modernt system som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder våra kunder ett webbaserat alternativ till hur man enkelt kan arbeta systematiskt med brandskyddet på företaget.

Med oss får du ett mycket användarvänligt verktyg som hjälper dig i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på företaget. Du kan enkelt göra dina egenkontroller via din mobil eller läsplatta. Systemet har klickbara ritningar som gör det lättillgängligt.

WEB SBA är ett webbaserat program och behöver ingen installation, programmet nås enkelt via internet. Bara att logga in och komma igång.