020-29 90 00

Kontakta oss

Våra tjänster inom Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man tar ett stort ansvar för sitt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ta ansvar för brandskyddsarbetet i den egna organisationen. Helt enkelt göra allt som går för att förhindra att det börjar brinna. Systematiskt brandskyddsarbete är en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Ansvarsroller defineras och människorna i verksamheten får utbildning och information i brandskyddsfrågor.

En organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten.

Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll/Nulägesanalys

Våra certifierade brandkonsulter och brandingenjörer säkerställer att ni får rätt hjälp i ert brandskyddsarbete. I arbetsuppgifterna ingår tillämpning av relevanta myndighetskrav avseende brand. Vår kund är oftast en fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare eller utifrån arbetsgivarrollen.

Brandtekniskt yttrande

Vi utför alla typer av besiktningsuppdrag i form av normbesiktningar; revision - leveransbesiktningar och entreprenadsbesiktningar för att ta reda på om brandskyddet uppfyller de normer och krav som ställs på er verksamhet.

Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg

När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna. Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument skall till kommunen innan slutbesked kan erhållas.

 

Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten

En nulägesanalys innebär att Brandexperten genomför en kartläggning av hur er beredskap, inför eventuellt en brand eller olycka, ser ut. Vi besöker ert företag och med ett ritningsunderlag dokumenterar och samtidigt ställer vi frågor om hur ni arbetar systematiskt med ert brandskyddsarbete.

Vid konsultuppdraget kontrollerar vi också vilken beredskap ni har för eventuella olyckor och sjukdomsfall. Vid vårt besök belyser vi även ert systematiska arbetsmiljöarbete.

SBA – Avtal

Vid vårt årliga servicebesök genomför vi också en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymningsvägarna, tillgänglighet i och till utrymningsfunktion och årlig uppföljning av ert SBA. Enligt Svensk Standard SS3656 skall underhåll och service av brandsläckare ske årligen.

Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen

Vi på Brandexperten kan erbjuda våra kunder ett webbaserat alternativ till hur man enkelt kan arbeta systematiskt med brandskyddet på företaget (systematiskt brandskyddsarbete SBA).

Säkerställ ditt brandskydd med hjälp av Brandexperten!

Med oss får du ett mycket användarvänligt verktyg som hjälper dig i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på företaget. Du kan enkelt göra dina egenkontroller via smartphone eller läsplatta. Systemet har klickbara ritningar som gör det lättillgängligt.

WEB SBA är ett webbaserat program och behöver ingen installation, programmet nås enkelt via internet.

Vi hjälper dig med igångsättning, av WEB SBA kontroller, påminnelser och den kunskap som behövs – både om själva programmet och vad du behöver för att känna dig säker på att kunna utföra det systematiska brandskyddsarbetet.

Men WEB SBA får du ett enkelt och överskådligt system för hela ditt SBA-arbete. Dina uppgifter hanteras självklart med full sekretess och uppfyller samhällets och myndigheternas alla krav för ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete.

Tillsammans upprättar vi bland annat rutiner, skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning och brand- skyddsregler. All denna information läggs sedan in på ditt företags egna specifika webbaserade sida. Gemensamt ser vi därefter till att sidan hålls uppdaterad så att brandskyddet alltid har högsta beredskap och säkerhet.