Skip to main content

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ta ansvar för brandskydd i den egna organisationen och metodiskt gå igenom behov av brandskydd för att säkerställa att alla i organisationen har rätt kunskap och tillgång till nödvändigt material.

Helt enkelt göra allt som går för att förhindra att det börjar brinna. SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) är en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Ansvarsroller defineras och människorna i verksamheten får brandskyddsutbildning och information i brandskyddsfrågor.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. En organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten.

SBA brandskydd

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) skall ägaren eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka.

I övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I lagen hittar man också grunden för kravet på att alla inom en organisation ska jobba systematiskt med brandskyddet.

I det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, regleras hur brandskyddsarbetet bör se ut. Här fastställs vilka som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och vad dokumentationen bör innehålla.

Systematiskt brandskyddsarbete företag

Brandexperten har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder marknadens enklaste och mest flexibla digitala verktyg, Brandexpertens Web SBA, för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Brandexpertens tillhandahåller även utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete som vänder sig till företag, industrier, restauranger så väl som till förskolor, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar (Brf).

Våra SBA utbildningar anpassas efter er organisations unika förutsättningar och utmaningar. Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär kontinuitet och kontroll genom att skapa och följa rutiner för brandsäkerhets utifrån ert företags förutsättningar. Dessa kan med fördel integreras som en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Systematiskt brandskyddsarbete utbildning

Brandexpertens SBA utbildning vänder sig till dig som är brandskyddsansvarig eller brandskyddskontrollant inom er organisation. Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskydd (SBA) och det arbetet ingår att utse en brandskyddsansvarig.

Den brandskyddsansvarige är den person som har ansvar för att det utförs regelbundna och systematiska kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning.

Service och underhåll av brandskyddsutrustning
020 - 29 90 00
Web SBA | Arbeta med brandsäkerhet i telefonen
020 - 29 90 00
SBA – Avtal
020 - 29 90 00
Service och underhåll av brandlarm
020 - 29 90 00
Nulägesanalys, Brandskyddsinventering - Brandexperten
020 - 29 90 00
Brandkonsult, Brandingenjör, Brandskyddskontroll/Nulägesanalys
020 - 29 90 00
Brandtekniskt yttrande
020 - 29 90 00
Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg
020 - 29 90 00