Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering med sakkunnighetsintyg

När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna. Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument skall till kommunen innan slutbesked kan erhållas.

 

Brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation & sakkunnighetsintyg

Vid all form av ny, om- och tillbyggnad skall dessa steg genomföras. Även vid verksamhetsförändringar t.ex från kontors- till hotellverksamhet. Vi har lång erfarenhet av brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation & sakkunnighetsintyg. Kontakta oss för hjälp eller ring: 020-29 90 00

Brandskyddsbeskrivningen beskriver byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner.

För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Befintliga byggnader eller lokaler som saknar brandskyddsdokumentation kan beskrivas utifrån gällande byggregler.

Genom att identifiera och inventera verksamhetens brandtekniska installationer och utrustning, erhåller man ett underlag som kan ligga som grund för systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Arbetet utförs i olika steg vid projekteringen för att göra det så effektivt, enkelt och överskådligt som möjligt. Några exempel på huvudområden i en brandskyddsdokumentation (nygghandling) visas nedan.

 • Översiktlig beskrivning
 • Dimensionerande förutsättningar
 • Utrymning
 • Skydd mot brandspridning inom brandcell
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller
 • Bärförmåga vid brand
 • Skydd mot uppkomst av brand
 • Ventilationssystem
 • Fast släckanordning
 • Anordningar för räddningstjänstens åtkomst och brandsläckning
 • Övriga brandtekniska årgärder
 • Drift- och underhållskontruktioner
 • Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan

För att få ta lokalen i bruk krävs en besiktning på plats av oss tillsammans med intyg från respektive leverantör i projektet. Ett sakkunnigintyget, som också kallas för brandskyddsdokumentation är något som är viktigt att såväl arbeta med som att ha tillgång till i byggnaden när projektet är klart för användning. Dokumentationen ska alltid tas fram vid nybyggnation eller vid ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Det är viktigt för allas säkerhet att alla regler och föreskrifter följs.

 


Brandexperten är en helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Första Hjälpen och Brandskydd. Vi hjälper dig över hela landet. Har du någon fundering tveka inte att kontakta oss!

Ring oss på 020-29 90 00

Kontaktformulär