020-29 90 00

Kontakta oss

Brandskyddsutbildningar och Heta arbeten Certifkatutbildning (även på engelska)

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbilningar både praktiska och teoretiska. Heta arbeten utbildning. Certifieringsutbildning finns nu även på engelska (Hot Work), Grundläggande Brandskyddsutbildning, Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara, Statisk elektricitet etc. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Utbildningen vänder sig till alla anställda inom ett företag. Utbildningen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Kundanpassad 3-4 timmar beroende på detaljutformning.

pdfFaktablad - Grundläggande brandskyddsutbildning

Brandskyddskontroll - Brandskyddskontrollant kurs

Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.
Kursen behandlar bl a brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Kursen ger också anvisningar brandförebyggande åtgärder och brandskyddsutrustning.

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera brandskyddsansvarig vid fel och brister i brandskyddet.

Syftet med brandskyddskontroller är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

  • Bedöma risker för brand
  • Kunna utföra egenkontroll – hur man genomför kontrollronder eller annan brandskyddskontroll
  • Att arbeta med checklista
  • Att arbeta med förebyggande brandskydd
  • Att initiera och följa upp åtgärder för avhjälpande av brister inom kontrollområde
  • Följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder
  • Att avrapportera brandskyddsarbetets status
  • SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete
  • Rundvandring, kontroll av teknisk utrustning
 

pdfFaktablad - Utbildning Brandskyddskontrollant

Heta arbeten certifikat utbildning | Även på Engelska

Utbildningen "Heta arbeten" vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför heta arbeten. För att få genomföra arbeten som enligt försäkringsbolagen räknas som Heta Arbeten, måste personalen genomgå en grundutbildning i Heta Arbeten vart 5:e år.

Heta arbeten utbildning på engelska - Hot work Course

In order to perform work which according to the insurance companies is considered Hot Work, personnel must complete a basic training course in Hot Work every five (5) years.

Grundläggande föreståndare brandfarlig vara

På de företag där brandfarliga varor eller explosiva ämnen förekommer skall en person utses till föreståndare där brandfarliga varor (enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara.) Utbildningen genomförs enligt MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap).

pdfFaktablad - Utbildning Föreståndare brandfarlig vara