020-29 90 00

Kontakta oss

Brandskyddsutbildningar och Heta arbeten Certifkatutbildning (även på engelska)

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbilningar både praktiska och teoretiska. Heta arbeten utbildning. Certifieringsutbildning finns nu även på engelska (Hot Work), Grundläggande Brandskyddsutbildning, Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara, Statisk elektricitet etc. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som, ger tillstånd till, utför eller är brandvakt vid olika typer av Brandfarliga Arbeten.

Mål med kursen
Kursdeltagaren skall efter utbildningen inneha kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten.

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Utbildningen vänder sig till alla anställda inom ett företag. Utbildningen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Kundanpassad 3-4 timmar beroende på detaljutformning.

pdfFaktablad - Grundläggande brandskyddsutbildning

Brandskyddskontroll - Brandskyddskontrollant kurs

Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.

Kursen behandlar bl a brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Kursen ger också anvisningar brandförebyggande åtgärder och brandskyddsutrustning.

Heta arbeten certifikat utbildning | Även på Engelska

Utbildningen "Heta arbeten" vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför heta arbeten. För att få genomföra arbeten som enligt försäkringsbolagen räknas som Heta Arbeten, måste personalen genomgå en grundutbildning i Heta Arbeten vart 5:e år.

Heta arbeten utbildning på engelska - Hot work Course

In order to perform work which according to the insurance companies is considered Hot Work, personnel must complete a basic training course in Hot Work every five (5) years.

Grundläggande föreståndare brandfarlig vara

På de företag där brandfarliga varor eller explosiva ämnen förekommer skall en person utses till föreståndare där brandfarliga varor (enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara.) Utbildningen genomförs enligt MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap).

pdfFaktablad - Utbildning Föreståndare brandfarlig vara