Heta arbeten certifikatutbildning | Även på Engelska

Utbildningen "Heta arbeten" vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför heta arbeten. För att få genomföra arbeten som enligt försäkringsbolagen räknas som Heta Arbeten, måste personalen genomgå en grundutbildning i Heta Arbeten vart 5:e år.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken. Innan Heta arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat.

en utbildning för certifierade hetarbetare

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. 

Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd utbildning och godkännande av Svenska Brandskyddsföreningen. Certifikatet ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”heta arbeten”.

Utbildningen innehåller följande områden/moment

 • Säkerhetsregler för Heta Arbeten
 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön, riskmiljöer
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Lagar och föreskrifter
 • Ansvarsfrågor i samband med Heta Arbeten,
 • Försäkringsvillkor och Entreprenadsavtal
 • Egna utrustningen och hur den används
 • Olika typer av släckanordningar
 • Larm och utrymningsvägar
 • Certifikat, utbildningsmaterial, lunch samt fika ingår.

pdfFaktablad - Utbildning Heta arbeten