Brandskyddskontrollant/ansvarig kurs

Egenkontroller måste utföras för att säkerställa att brandskyddet fungerar om något skulle inträffa. Vi utbildar dig i rollen som brandskyddskontrollant så att du kan känna dig trygg med uppgiften.

För att kunna upprätthålla ett bra Brandskydd behöver man arbeta med olika förebyggande skyddsåtgärder som ska hindra eller begränsa konsekvenserna av en brand. En avgörande faktor är dock att skyddsåtgärderna fungerar när de behövs. För att brandskyddet ska fungera måste egenkontroll och underhåll genomföras. Denna kontroll är därför en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Brandskyddskontrollanten är utsedd av brandskyddsansvarig att bland annat genomföra egenkontrollen av brandskyddet.

Brandexpertens kurs vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.

Brandskyddskontroller enligt lagar och myndighetskrav

Kursen behandlar bl a brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Kursen ger också anvisningar brandförebyggande åtgärder och brandskyddsutrustning.

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera brandskyddsansvarig vid fel och brister i brandskyddet.

Syftet med brandskyddskontroller är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

  • Bedöma risker för brand
  • Kunna utföra egenkontroll – hur man genomför kontrollronder eller annan brandskyddskontroll
  • Att arbeta med checklista
  • Att arbeta med förebyggande brandskydd
  • Att initiera och följa upp åtgärder för avhjälpande av brister inom kontrollområde
  • Följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder
  • Att avrapportera brandskyddsarbetets status
  • SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete
  • Rundvandring, kontroll av teknisk utrustning

 

 

pdfFaktablad - Utbildning Brandskyddskontrollant