020-29 90 00

Kontakta oss

Brandutbildning är nyckeln till ett bra brandskydd

Bra brandskyddsutrustning, fina rutinbeskrivningar och brandskyddsregler kommer inte till sin rätt om inte medarbetarna har rätt kunskap och information. Kompetenta och utbildade medarbetare är nyckeln till ett bra brandskydd. Vi har ett mycket brett kursutbud med ett 10-tal återkommande kurser. Vi arrangerar också specialutformade kurser enligt kundens önskemål. Utöver dessa utbildningar har vi ett helt program av utbildningar som riktar sig till servicetekniker och andra som arbetar med brandskyddsfrågor.

Kvalitetssäkrad brandskyddsutbildning
Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbilningar både praktiska och teoretiska. Heta arbeten utbildning. Certifieringsutbildning nu även på engelska (Hot Work), Grundläggande Brandskyddsutbildning, Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara, Statisk elektricitet etc. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Grundutbildning HLR med Hjärtstartare

När ett hjärtstopp inträffar är den första livsavgörande åtgärden hjärtlungräddning. Givetvis ökar chansen till överlevnad betydligt om en hjärtstartare finns på plats och snabbt kan användas. På utbildningen erhåller deltagaren kunskaper i att genomföra HLR samt att träna på att använda en hjärtstartare.

Vi följer HLR-rådets riktlinjer när vi genomför utbildningsinsatser i HLR med hjärtstartare.

pdfFaktablad - Utbildning Hjärt-Lungräddning med hjärtstartare

Anpassad Första hjälpen & HLR-utbildning

De första minuterna efter en olycka eller hastigt insjuknande är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar minuterna innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna. Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen ska ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna och våga agera vid en olycka eller hastigt insjuknande.

pdfFaktablad - Första hjälpen & HLR

Grundutbildning för företagets krisgrupp

Utbildningen riktar sig till förtagets krisgrupp. För kriser på arbetsplatser finns regler om krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

 • Hur har vi tänkt när det oförutsedda inträffar.
 • Vad gör vi Före – Under – Efter ett nödläge.
 • Hur kan vi förebereda oss? Vem gör vad? Hur hanterar vi krisreaktioner?

pdfFaktablad - Utbildning Krishantering

Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete.
Kursen behandlar bl a brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Kursen ger också anvisningar brandförebyggande åtgärder och brandskyddsutrustning.

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera brandskyddsansvarig vid fel och brister i brandskyddet.

Syftet med brandskyddskontroller är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • Bedöma risker för brand
 • Kunna utföra egenkontroll – hur man genomför kontrollronder eller annan brandskyddskontroll
 • Att arbeta med checklista
 • Att arbeta med förebyggande brandskydd
 • Att initiera och följa upp åtgärder för avhjälpande av brister inom kontrollområde
 • Följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder
 • Att avrapportera brandskyddsarbetets status
 • SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Rundvandring, kontroll av teknisk utrustning
 

pdfFaktablad - Utbildning Brandskyddskontrollant

Heta arbeten certifikat utbildning | Även på Engelska

Utbildningen "Heta arbeten" vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför heta arbeten. För att få genomföra arbeten som enligt försäkringsbolagen räknas som Heta Arbeten, måste personalen genomgå en grundutbildning i Heta Arbeten vart 5:e år.