Skip to main content

Utbildning inom arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljö- och Brandskyddsarbete

Syftet med "SAMBA" är att ge en heltäckande lösning kring arbetsmiljö och brandskyddsarbete. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. För att komma igång med arbetsmiljöarbetet krävs ofta också kunskaper om metoder. Utbildningarna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger chefer och medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, och förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. En etablerad arbetsmiljöpolicy minskar risken för olyckor och därmed böter eller sanktionsavgifter.

Kontakta oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten

020 - 29 90 00

Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation)

020 - 29 90 00

Grundutbildning för företagets krisgrupp

020 - 29 90 00

Utrymningsledarutbildning

020 - 29 90 00

Utrymningsövning

020 - 29 90 00