Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten

Utbildning i arbetsmiljöarbete riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Syftet med utbildningen är att ge kompetensutveckling för personer som leder personal. Med enkla verktyg få samverkan på arbetsplatsen att fungera, när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöfrågor.

pdfFaktablad - Utbildning i Arbetsmiljö

Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation)

Syftet med "SAMBA"-dokumentationen är att ge en heltäckande lösning kring arbetsmiljö och brandskyddsarbete. Med enkla och tydliga mallar hjälper vi till att skapa struktur i organisationen kring frågor som berör arbetsmiljö, brand, första hjälpen och krishantering.

pdfFaktablad - Utbildning i Arbetsmiljö

Grundutbildning för företagets krisgrupp

Utbildningen riktar sig till förtagets krisgrupp. För kriser på arbetsplatser finns regler om krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

  • Hur har vi tänkt när det oförutsedda inträffar.
  • Vad gör vi Före – Under – Efter ett nödläge.
  • Hur kan vi förebereda oss? Vem gör vad? Hur hanterar vi krisreaktioner?

pdfFaktablad - Utbildning Krishantering

Utrymningsledarutbildning

Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.

pdfFaktablad - Utbildning Utrymningsledare

Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara. Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har  erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

pdfFaktablad - Utrymningsövning