brandexperten tillhandahåller expertis inom Systematiskt arbetsmiljöarbete samt utför  BAM utbildning

Systematiskt Arbetsmiljö- och Brandskyddsarbete. Syftet med "SAMBA" är att ge en heltäckande lösning kring arbetsmiljö och brandskyddsarbete. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. För att komma igång med arbetsmiljöarbetet krävs ofta också kunskaper om metoder. Utbildningarna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger chefer och medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete. En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, och förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. En etablerad arbetsmiljöpolicy minskar risken för olyckor och därmed böter eller sanktionsavgifter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bam utbildning - Brandexperten

Utbildning i arbetsmiljöarbete riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Syftet med utbildningen är att ge kompetensutveckling för personer som leder personal. Med enkla verktyg få samverkan på arbetsplatsen att fungera, när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöfrågor.

pdfFaktablad - Utbildning i Arbetsmiljö

Anpassad Arbetsmiljöutbildning (Arbetsledning och arbetsmiljöorganisation)

Syftet med "SAMBA"-dokumentationen är att ge en heltäckande lösning kring arbetsmiljö och brandskyddsarbete. Med enkla och tydliga mallar hjälper vi till att skapa struktur i organisationen kring frågor som berör arbetsmiljö, brand, första hjälpen och krishantering.

pdfFaktablad - Utbildning i Arbetsmiljö

Grundutbildning för företagets krisgrupp

Utbildningen riktar sig till förtagets krisgrupp. För kriser på arbetsplatser finns regler om krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

  • Hur har vi tänkt när det oförutsedda inträffar.
  • Vad gör vi Före – Under – Efter ett nödläge.
  • Hur kan vi förebereda oss? Vem gör vad? Hur hanterar vi krisreaktioner?

pdfFaktablad - Utbildning Krishantering

Utrymningsledarutbildning

Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.

pdfFaktablad - Utbildning Utrymningsledare

Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara. Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har  erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

pdfFaktablad - Utrymningsövning