Att våga och kunna rädda liv!

brandexperten sv 105

Alla människor hoppas och önskar att om man drabbas av olycka eller hastigt insjuknande, någon i ens närhet vågar, kan och vill hjälpa. Detta innebär i sin tur att det ställer krav på att man kan hjälpa tillbaka!

Grunden i Brandexpertens affärsmodell mot företagsmarknaden är att erbjuda ett komplett och integrerat utbud av säkerhetsutbildningar. Företagen har olika utbildningsbehov, och lika så medarbetarna. En del har aldrig gått en utbildning och andra behöver en repetitionsutbildning.

AFS1999-7

Det viktigaste är att handlingsberedskapen upprätthålls genom anpassade utbildningsinsatser och långsiktiga utbildningsplaner.

Dessa utbildningsplaner skapar vi i vårt SAMBA arbete med Er.

  • Varje år drabbas 10 000 personer, i Sverige, av plötsligt hjärtstopp i arbetsför ålder! 10% överlever…
  • Varje dag inträffar cirka 1 000 olyckor och olyckstillbud på våra svenska arbetsplatser.

Våra svenska regelverk (AFS 1999:7 Första Hjälpen och Krisstöd) är tydliga, vi måste bli bättre på att förebygga men också höja handlingsberedskapen när det väl har inträffat en olycka eller en medarbetare blivit hastigt sjuk.

Kungörelsen AFS 1999:7 klargör vissa skall krav:

  • Tillämpningsområde
  • Definitioner
  • Riskbedömning
  • Kunskaper i första hjälpen
  • Kunskaper om krisstöd
  • Utrustning i första hjälpen

Referenser